Porady

Nieodpłatne punkty pomocy prawnej w powiecie. Gdzie je znajdziemy?

Od początku 2016 roku, na terenie całej Polski, działa system darmowej pomocy prawnej, wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna oraz  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku, która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
  i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie  potrzeby, sporządzenie wspólnie
z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się co do zasady w punktach wyznaczonych przez powiaty, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty: telefonicznie - centralny numer w powiecie zawierciańskim 32 45 07 122 lub osobiście - pok. 210, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania porad. Poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą zgłaszać chęć skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., na adres 42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicz 34 z dopiskiem” Nieodpłatna Pomoc Prawna” lub pod numerem tel. 32 450 71 22, ze wskazaniem okoliczności uzasadniających potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość; w miejscu z urządzeniami ułatwiającymi porozumiewanie z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się; skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego; w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej.

Osoby wyżej wymienione zobowiązane są również do złożenia  staroście pisemnego oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (Osoba chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.). Oświadczenie składa się przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej  w formie papierowej lub elektronicznej,
za pośrednictwem:

 • faksu  32 67 219 71 , lub
 • na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub
 • poczty na adres Starostwo Powiatowe ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

z opisem „Nieodpłatna Pomoc Prawna”, lub

 • kancelarii Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosowej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście dostępnej pod adresem: https://bip.zawiercie.powiat.finn.pl/bipkod/14529342.

Osoba uprawniona może wyrazić anonimowo opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim na specjalnym druku udostępnianym przez osoby udzielające porady – Karta Pomocy część B. 

Informacje dotyczące systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej znajdują się pod adresem:  https://bip.zawiercie.powiat.finn.pl/ w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna.

FUNKCJONOWANIE PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
W SYTUACJI OGŁOSZONEGO STANU EPIDEMII

Od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu zawierciańskiego nie prowadzą dyżurów stacjonarnych. W celu skorzystania z telefonicznej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoba proszona jest o kontakt pod numerem telefonu: 32 45 07 122 w celu ustalenia terminu porady, rejestracja w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Zawierciu: 

poniedziałek: 7.00 – 16.00, wtorek - czwartek: 7.00 – 15.00, piątek: 7.00 – 14.00.

Istnieje możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod  numerem telefonu: 32 45 07 122, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Zawierciu, Wydział Organizacyjny, ul. Sienkiewicza 34 42-400 Zawiercie.

 

LISTA     JEDNOSTEK     NIEODPŁATNEGO     PORADNICTWA

Ze względu na ogłoszony stan epidemii SARS-CoV-2 zmianie mogły ulec zasady funkcjonowania jednostek ujętych w Liście.

JEDNOSTKA

ADRES

TELEFON

strona internetowa

adres poczty elektronicznej

GODZINY PRZYJMOWANIA

ZAKRES PORADNICTWA/ KRYTERIUM DOSTĘPU

PRAWO KONSUMENCKIE


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów


pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


22 55 60 800

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.uokik.gov.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

infolinia: 22 290 88 16
801 440 220


poniedziałek –piątek 8:15 - 16:15


Kształtowanie polityki antymonopolowej
i polityki ochrony konsumentów oraz opiniowanie projektów pomocy publicznej.


Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej


ul. Brata Alberta 4
40-951 Katowice


32 35 68 100

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.katowice.wiih.gov.pl
Infolinia Konsumencka - 
801 440 220


poniedziałek-piątek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30-17.00


Kontrola ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.


Powiatowy Rzecznik Konsumentów


ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie


32 45 071 49 

rzecznikkonsumenta@zawiercie.
powiat.pl


poniedziałek 7.00-16.00
wtorek – środa 7.00-15.00
piątek 7.00-14.00

 • zapewnianie konsumentom bezpłatnego poradnictwa
  i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony praw konsumentów,
 • współdziałanie z organizacjami,
  do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów
  i z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów,
 • udzielanie obywatelom pomocy prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów także w innych formach.

PSYCHOLOGICZNE


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna


ul. Parkowa 2

42-400 Zawiercie


32 67 223 83

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


poniedziałek - czwartek 8.00 - 18.00
piątek 8.00 - 16.00

czwartki orzecznicze 8.00-15.00


Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna dzieciom i młodzieży we współdziałaniu
z rodziną oraz innymi placówkami oświatowo – edukacyjnymi, służbą zdrowia i innymi instytucjami samorządowymi.


Poradnia Zdrowia Psychicznego


ul. Piłsudskiego 80

42-400 Zawiercie


32 67 220 11 wew.121

32 67 220 12 wew.121

32 67 220 13 wew.121


poniedziałek 7.00-20.00
wtorek 7.00-18.00

środa 7.00-18.30

czwartek 7.00 -17.30
piątek 7.00-13.15


Pomoc osobom z problemem natury psychicznej.


Punkt konsultacyjny świadczący poradnictwo psychologiczne. (Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach)

ul. Żarecka 59  42-421 Włodowice

34 31 530 49


Dyżur psychologa – zapisy indywidualne


Pomoc psychologiczna; mieszkańcy gminy potrzebujący wsparcia psychologicznego.


Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

(zlecenie NFZ)
Fundacja ITAKA


skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 66


Infolinia:

800 70 2222 


www.liniawsparcia.pl 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


całodobowo


Dla osób  będących w kryzysie psychicznym. (Kryzysy psychiczne, stany depresyjne, myśli samobójcze.)

Świetlica socjoterapeutyczna. 
Szkoła Podstawowa
w Kroczycachul. Sienkiewicza 742-425 Kroczyce

34 31 531 89

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w zależności od potrzeb - dwa razy
w miesiącu.Poradnictwo specjalisty ds. psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej w zakresie udzielania porad pedagogicznych
i psychologicznych dla dzieci i rodziców, prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych, udzielania  porad dla osób będących w kryzysie psychologicznym.Świetlica socjoterapeutyczna. Szkoła Podstawowa
w Pradłach


Pradła, ul. Batalionów Chłopskich 14
42 - 425 Kroczyce34 31 521 07 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w zależności od potrzeb - dwa razy
w miesiącu.Poradnictwo specjalisty ds. psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej w zakresie udzielania porad pedagogicznych
i psychologicznych dla dzieci i rodziców, prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych, udzielania  porad dla osób będących w kryzysie psychologicznym.

PEDAGOGICZNE


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna


ul. Parkowa 2

42-400 Zawiercie


32 67 223 83

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


poniedziałek - czwartek: 8.00 - 18.00
piąte: 8.00 - 16.00

czwartki orzecznicze 8.00-15.00


Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna dzieciom i młodzieży we współdziałaniu
z rodziną oraz innymi placówkami oświatowo – edukacyjnymi, służbą zdrowia i innymi instytucjami samorządowymi.Świetlica socjoterapeutyczna.  Szkoła Podstawowa
w Kroczycachul. Sienkiewicza 7

42-425 Kroczyce34 31 531 89

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w zależności od potrzeb -dwa razy
w miesiącu.Poradnictwo specjalisty ds. psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej w zakresie udzielania porad pedagogicznych
i psychologicznych dla dzieci i rodziców, prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych, udzielania  porad dla osób będących w kryzysie psychologicznym.Świetlica socjoterapeutyczna. Szkoła Podstawowa
w Pradłach


Pradła, ul. Batalionów Chłopskich 14
42 - 425 Kroczyce34 31 521 07 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w zależności od potrzeb -dwa razy
w miesiącu.Poradnictwo specjalisty ds. psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej w zakresie udzielania porad pedagogicznych
i psychologicznych dla dzieci i rodziców, prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych, udzielania  porad dla osób będących w kryzysie psychologicznym.

POMOC SPOŁECZNA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Daszyńskiego 4
42-400 Zawiercie

32  67 107 48 do 50

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl
http://www.pcpr.zawiercie.
powiat.pl 

całodobowy -
603 672 399


W sytuacji kryzysowej (interwencyjnej) całodobowy
nr telefonu jest udostępniony
dla służb m.in. policji i ośrodków pomocy społecznej: 512 841 404

poniedziałek: 7.00 - 16.00
wtorek-czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 14.00


Radca prawny przyjmuje:
wtorek 15.00  17.00,
udziela informacji z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty tel. 32  67 107 48


Pomoc psychologiczna:
poniedziałek 15.30 - 18.30
środa 16.00 - 19.00
oraz co drugi piątek miesiąca
w godzinach 15.30 - 18.30,
po uprzednim ustaleniu terminu wizyty.

 • zadania z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych , przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 • nadzór nad działalnością  pieczy zastępczej, jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz domu pomocy społecznej.

 • pomoc psychologiczna,
  w tym psychoterapia kryzysu,
 • pomoc socjalna,
 • pomoc prawna,
 • działania interwencyjne
  w sytuacji zagrożenia zdrowia i/lub życia,
  w tym w środowisku,
 • Mieszkanie Hostelowe - miejsce tymczasowego schronienia w sytuacji kryzysowej, gwarantujące całodobowy pobyt i poradnictwo specjalistyczne.

Problemy, w jakich można uzyskać pomoc: przemoc domowa, nadużycia seksualne, przeżycia traumatyczne, zagrożenie samobójstwem, konflikty rodzinne, problemy wychowawcze, zdarzenia losowe, m.in. wypadki, katastrofy, kryzysy rozwojowe, utraty okołoporodowe, inne sytuacje kryzysowe.


Ośrodek Pomocy Społecznej 


ul. Senatorska 2
42-436 Pilica


32 67 16 126

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.opspilica.pl


poniedziałek – piątek 7.00-15.00


Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


ul. Krakowska 26

42-421 Włodowice


34 31 530 49

34 31 561 66

www.gopswlodowice.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


poniedziałek – piątek 7.00-15.00


Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie; mieszkańcy gminy.

Ośrodek Pomocy Społecznej


ul. Pocztowa 14
42-450 Łazy


32 67 295 71

32 67 291 76

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.opslazy.pl


poniedziałek – piątek 7.00-15.00


Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


ul. Chopina 1

42-480 Poręba


32 67 720 33

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
poreba.naszops.pl


poniedziałek 7.30-16.30

wtorek – czwartek 7.30-15.30

piątek 7.30-14.30


Poradnictwo rodzinne dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z zakresu pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejul. Batalionów
Chłopskich 29

42-425 Kroczyce


34 315 215 0 do 5
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.gopskroczyce.pl


poniedziałek – piątek 7.30-15.30

Pomoc społeczna dla osób będących
w trudnych sytuacjach życiowych
oraz materialnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


Irządze 127a

42-446 Irządze


34 35 431 92
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.gops.irządze.pl


poniedziałek – piątek 7.30-15.30


Poradnictwo rodzinne,  poradnictwo 

z zakresu pomocy społecznej
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Plac Wolności 42
42-440 Ogrodzieniec

32 67 335 26
32 67 003 64
32 67 09 735

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.ops.ogrodzieniec.pl

poniedziałek  8.00-16.00
wtorek – piątek  7.30-15.30

Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej.


Ośrodek Pomocy Społecznej 


ul. Piłsudskiego 47

42-400 Zawiercie


32 67 221 34

32 67 277 01

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.mopszawiercie.pl

poniedziałek

8:00–16:00

wtorek-piątek

7:00–15:00


Konsultacje prawne:

poniedziałek 12.00 – 15.00
piątek 8.00 – 11.00

po wcześniejszym zarejestrowaniu wniosku w dzienniku konsultacji prawnych w Sekcji ds. Pomocy Instytucjonalnych oraz Obsługi Klienta Pomocy Społecznej MOPS w Zawierciu (pokój 102, I p.) i ustaleniu terminu spotkania z prawnikiem.


Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 


ul. Przemysłowa 2
42-445 Szczekociny


34 35 570 13
www.szczekociny.naszops.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


poniedziałek-środa 7.00-15.00
czwartek 7.00-16.00
piątek 7.00-14.00


Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej.


Ośrodek Pomocy Społecznej


ul. Krakowska 34

42-439 Żarnowiec


32 6449-320 wew. 118

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.ops.zarnowiec.pl


poniedziałek – piątek 7.00-15.00


Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃPunkt konsultacyjny świadczący poradnictwo na rzecz osób uzależnionych od alkoholuul. Żarnowiecka 46A

42-436 Pilica32 67 351 04Porady prawne:
pierwszy wtorek miesiąca 14.00-16.00


Porady i konsultacje psychologiczne:
pierwszy wtorek miesiąca 15.00-17.00

Poradnictwo w zakresie
choroby alkoholowej, możliwościach  leczenia osób uzależnionych oraz pomoc
prawna i doradcza dla rodzin.


Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych


ul. Krakowska 26

42-421 Włodowice


34 31 530 01 wew. 110

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


poniedziałek – piątek 7.00-15.00


Poradnictwo w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych; mieszkańcy gminy – osoby zagrożone uzależnieniem, uzależnione oraz członkowie ich rodzin.


Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych


ul. Traugutta 15
42-450 Łazy


32 67 294 22


kontakt telefoniczny


Poradnictwo w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych.Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowychul. Dworcowa 1

42-480 Poręba32 67 713 55

www.umporeba.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.poniedziałek - wtorek: 7.30-16.30
środa - czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-13.30Poradnictwo w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.


Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych


Irządze 124

42-426 Irządze


34 35 430 09


poniedziałek – piątek 7.30-15.30


Poradnictwo psychologiczne, konsultacje z mediatorem, poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych używek niedozwolonych.


Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych


ul. Batalionów
Chłopskich 29

42-425 Kroczyce

34 315 21 50
34 315 21 51
34 315 21 52
34 315 21 53
34 315 21 54


poniedziałek – piątek 7.30-15.30Dyżur przy telefonie zaufania:
poniedziałek 15.30-17.30


Rozwiazywanie problemów alkoholowych
i innych uzależnień a w szczególności zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych.


Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych


ul. Krakowska 34

42-439 Żarnowiec


32 64 491 88

32 64 493 04


poniedziałek – piątek 7.00-15.00


Poradnictwo w sprawach rozwiazywania problemów alkoholowych i innych uzależnień. Udzielanie porad osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom.


Punkt rozwiazywania problemów alkoholowych
i innych uzależnień.

Pl. Wolności 42

42-440 Ogrodzieniec

32 67 09 703


drugi wtorek miesiąca 14.00-16.00

Poradnictwo w zakresie rozwiazywania problemów uzależnień.


Punkt konsultacyjny
dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.


ul. Chopina 1

42-480 Poręba


32 67 720 33

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


sobota 11.30-14.30


Poradnictwo w zakresie rozwiazywania problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, leczeniem choroby alkoholowej.

Punkt konsultacyjny
dla osób i rodzin pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób uzależnionych 

od alkoholu


ul. Batalionów
Chłopskich 33

42-425 Kroczyce 


 czwartek 11.00-14.00


Poradnictwo w sprawach rozwiazywania problemów alkoholowych i innych uzależnień.

Poradnia Leczenia Uzależnień Alkoholowych i Współuzależnień

ul. Piłsudskiego 80

42-400 Zawiercie

32 67 220 11 wew.121

32 67 220 12 wew.121

32 67 220 13 wew.121

poniedziałek 13.00-20.00
wtorek 7.00-14.35

środa 12.25-20.00

czwartek 7.00-14.35
piątek 7.00-14.35

Poradnictwo w sprawach rozwiazywania problemów alkoholowych i współuzależnień.

RODZINNE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
 

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Daszyńskiego 4
42-400 Zawiercie


32  67 107 48 do 50

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl
http://www.pcpr.zawiercie.
powiat.pl 


całodobowy -
603 672 399


W sytuacji kryzysowej (interwencyjnej) całodobowy
nr telefonu jest udostępniony
dla służb m.in. policji i ośrodków pomocy społecznej: 512 841 404


poniedziałek: 7.00 - 16.00
wtorek-czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 14.00Radca prawny przyjmuje:
wtorek 15.00  17.00,
udziela informacji z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty tel. 32  67 107 48


Pomoc psychologiczna:
poniedziałek 15.30 - 18.30
środa 16.00 - 19.00
oraz co drugi piątek miesiąca
w godzinach 15.30 - 18.30,
po uprzednim ustaleniu terminu wizyty.


 • zadania z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych , przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 • nadzór nad działalnością  pieczy zastępczej, jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz domu pomocy społecznej.
 • pomoc psychologiczna,
  w tym psychoterapia kryzysu,
 • pomoc socjalna,
 • pomoc prawna,
 • działania interwencyjne
  w sytuacji zagrożenia zdrowia i/lub życia, w tym w środowisku,
 • Mieszkanie Hostelowe - miejsce tymczasowego schronienia w sytuacji kryzysowej, gwarantujące całodobowy pobyt i poradnictwo specjalistyczne.

Problemy, w jakich można uzyskać pomoc: przemoc domowa, nadużycia seksualne, przeżycia traumatyczne, zagrożenie samobójstwem, konflikty rodzinne, problemy wychowawcze, zdarzenia losowe, m.in. wypadki, katastrofy, kryzysy rozwojowe, utraty okołoporodowe, inne sytuacje kryzysowe.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie

"NIEBIESKA LINIA"

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

Telefon dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie: 800 12 00 02


Telefoniczne dyżury prawników: 22 666 28 50Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
SKYPE - dyżur w języku migowym: pogotowie.niebieska.linia

całodobowo, w tym:

dyżur prawny środa 18.00-22.00
poniedziałek-wtorek 17.00-21.00poniedziałek 13.00-15.00

Oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny
do spraw przemocy


ul. Batalionów
Chłopskich 29

42-425 Kroczyce


34 315 215 0 do 5


poniedziałek – piątek 7.30-15.30


Pomoc psychologiczna, wsparcie, informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej.

Zespół Interdyscyplinarny

przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej


ul. Chopina 1

42-480 Poręba


32 67 720 33

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wcześniejszy kontakt telefoniczny.


Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem przemocy domowej.

Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinieul. Krakowska 34
42-439 Żarnowiecponiedziałek – piątek 7.00-15.00Poradnictwo w sprawach przeciwdziałania  przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny we Włodowicach

ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

34 315 30 49
34 315 61 60
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.gopswlodowice.pl

poniedziałek – piątek 7.00-15.00

Wsparcie rodzin, informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej; mieszkańcy gminy – osoby doznające przemocy, osoby stosujące przemoc.

Fundacja Centrum Praw Kobiet

ul. Wilcza 60 lok.19
00-679 Warszawa

 22 622 25 17

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
cpk.org.pl


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
(sprawy sądowe)


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(zapisy na warsztaty oraz szkolenia)


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
(porady prawne)


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
(porady psychologiczne)

poniedziałek - piątek 9.00-17.00

czwartek 10.00 – 16.00

Działalność na rzecz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy
i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym między innymi poprzez udzielanie pomocy prawnej, pomoc psychologiczna, pomoc socjalną, aktywizację zawodową, asysty, bezpieczne schronienie, dyżur policjanta.

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Centralne Zarządzanie Kryzysowe

ul. Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

całodobowy dyżur:
22  361 69 00
785 700 177
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl
http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/

całodobowo 

Monitorowanie bezpieczeństwa.
Świadek zagrożenia kryzysowego 

Osoba poszukująca informacji na temat 

zarządzania kryzysowego.

Punkt konsultacji
w sytuacjach kryzysowych

ul. Batalionów
Chłopskich 29

42-425 Kroczyce

34 315 215 0 do 5

wtorek 9.00-13.00

Punkt konsultacyjny dla osób poszukujących informacji na temat zarzadzania kryzysowego i świadków zagrożenia kryzysowego.

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH


Wojewódzki Urząd Pracy


ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

32 757 33 60
32 757 33 01
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://wupkatowice.praca.gov.pl


poniedziałek-piątek 7.30-15.30


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy,
dla pracodawców i przedsiębiorców.


Powiatowy Urząd Pracy


ul. Parkowa 2

42-400 Zawiercie


32 672 11 79
32 672 43 96
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://zawiercie.praca.gov.pl


poniedziałek 7.00 - 15.30
wtorek-czwartek 7.00 - 14.30
piątek 7.00 - 14.30


Poradnictwo dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy, pośrednictwo zawodowe, świadczenia pieniężne.


Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia
22 19 524
22 540 99 11   
www.zielonalinia.gov.pl

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        


poniedziałek-piątek 8.00-18.00


Informacje o usługach urzędów pracy,
z których mogą korzystać:

- zarejestrowani,

 -poszukujący pracy,

- pracodawcy.

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM


Informacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem


www.pokrzywdzeni.gov.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
i ich bliskich.


 • Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH

ul. Piłsudskiego 80

42-400 Zawiercie

(budynek Przychodni Rejonowo –Specjalistycznej)


Całodobowy
730 876 600


wtorek 9.00-15.00

piątek 9.00-15.00


Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
i ich bliskich.


 • Częstochowskie Stowarzyszenie „ETOH”

al. Pokoju 12

Częstochowa


730 876 600
dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu


poniedziałek 12.00 - 20.00
wtorek, czwartek, piątek 8.00 - 16.00
środa 9.00 - 17.00
sobota 9.00 - 14.00


Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
i ich bliskich.


 • Częstochowskie Stowarzyszenie „ETOH

ul. Kazimierza Pułaskiego 7

Myszków

(budynek MOPS)


730 876 600
dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu


poniedziałek 9.00 - 15.00
czwartek 9.00 - 15.00


Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
i ich bliskich. • Instytut Pracy
  i Edukacji


ul. Siemińskiego 22

Gliwice,579 519 688
dyżur całodobowy 7 dni w tygodniuponiedziałek-czwartek 10.00 - 18.00
piątek 12.00 - 20.00
sobota 10.00 - 15.00Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
i ich bliskich. • Instytut Pracy
  i Edukacji


ul. Wolności 191

Zabrze579 519 688
dyżur całodobowy 7 dni w tygodniuwtorek 17.30 - 19.30
piątek 15.30 - 19.30
sobota 9.00 - 13.00Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
i ich bliskich. • Fundacja "Jesteśmy dla was"


ul. Dudy Gracza 6

Katowice690 467 178
dyżur całodobowy 7 dni w tygodniuponiedziałek-środa 8.00 - 15.00
czwartek 13.00 - 20.00
piątek 8.00 - 15.00
sobota 9.00 - 14.00Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
i ich bliskich. • Fundacja "Jesteśmy dla was"


ul. B. Chrobrego 17

Chorzów690 467 178
dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

poniedziałek 8.00 - 12.00
środa 8.00 - 12.00Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
i ich bliskich.


 • Fundacja Rozwoju „Patria”

ul. Kościelna 16

Sosnowiec


781 062 781  
781 316 781
dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu


poniedziałek, czwartek, piątek 8.00-15.00
wtorek 13.00-20.00
środa 11.00-18.00
sobota 9.00-13.00


Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
i ich bliskich. • Fundacja Rozwoju „Patria”


ul. Sączewskiego 27/7

Będzin781 316 781
dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

sobota 9.00-13.00Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
i ich bliskich.


 • Fundacja Rozwoju „Patria”

ul. Św. Król. Jadwigi 15

Dąbrowa Górnicza


781 316 781
dyżur całodobowy
Sobota 9.00-13.00


Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
i ich bliskich.

PRAWA PACJENTA


Narodowy Fundusz Zdrowia

 • Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
 • Sekcja Obsługi Ubezpieczonych - Śląski NFZ

ul. Grójecka 186

02-390 Warszawa
ul. Kossutha 13,
40-844 Katowice


ul. Towarowa 22

42-400 Zawiercie


22 572 60 00

800 190 590 – infolinia

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.nfz.gov.pl


 

32 735 15 00
800 190 590
www.nfz-katowice.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
32 677 33 07
32 677 33 50
32 735 16 00


poniedziałek – piątek 8.00-16.00


Sekcja Obsługi Ubezpieczonych:
wtorek 8:00 - 18:00


poniedziałek – piątek 8.00-16.00poniedziałek – piątek 8.00-16.00


Finansowanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez świadczeniodawców posiadających tzw. kontrakty
na wykonywanie usług zdrowotnych
na rzecz osób ubezpieczonych w funduszu.
Osoby objęte ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym.Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

- prawa pacjenta,

-leczenie w kraju i poza granicami, 

-kolejki do świadczeń.
- Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ),

- Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego,

- zaopatrzenie w środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne,

- weryfikacji ubezpieczenia.


Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

ul. Młynarska 46
01-171 WarszawaCentrum Psychiatrii im. dr Krzysztofa Czumy
w Katowicach
ul. Korczaka 27
40-340 Katowice

SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji
w Katowicach
im. sierżanta Grzegorza Załogi
ul. Bartosza Głowackiego 10
40-052 Katowice


22 532  82  50

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.bpp.gov.pl

800 190 590

32 43-86-171 wew. 371
698 493 986


poniedziałek 9.00-18.00

wtorek – piątek 9.00-15.00środa 8:00 - 16:00poniedziałek 12:40 - 15:30
Działania na rzecz ochrony praw pacjentów, zapewniających trwały wzrost stopnia przestrzegania praw pacjentów
w Polsce.


Pomoc w ochronie praw pacjenta
z zaburzeniami psychicznymi.


Pełnomocnik rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

 

ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

 

KORESPONDENCJA

ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa


22 461 60 00

801 801 015 


www.niepelnosprawni.gov.pl

sTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ochrona praw osób niepełnosprawnych.
Porady dla osób niepełnosprawnych, ich rodziny oraz organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.


Rzecznik Praw Dziecka


ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa


22 583 66 00 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
brpd.gov.pl


Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12


poniedziałek – piątek 8.15-16.15
poniedziałek-piątek 8.15-20.00

dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i zostawić kontakt do siebie,
a doradcy oddzwonią.


Działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju,
z poszanowaniem jego godności
i podmiotowości (art. 3 ustawy
o Rzeczniku Praw Dziecka). Wypełnienie tych zadań wymaga ochrony dziecka przed wszelkimi przejawami przemocy, okrucieństwa, wyzysku, a także przed demoralizacją, zaniedbaniem i innymi formami niewłaściwego traktowania.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat
w Zawierciu


ul. Blanowska 2

42-400 Zawiercie


22 560 16 00


poniedziałek - piątek 8.00-15.00


Realizacja zadań z zakresu Ubezpieczeń społecznych -  świadczeń gwarantowanych przez państwo związane z osiągnięciem odpowiedniego wieku (emerytalnego), niezdolnością do pracy, chorobą lub macierzyństwem a także z wypadkami przy pracy.


Centrum Obsługi Telefonicznej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


22 667 10 00

22 560 16 00 


http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


poniedziałek-piątek 07.00 – 18.00


Zakres informacji:

- pomoc techniczna,

- składki,

- renty,

- emerytury.
Adresaci porad:

- ubezpieczeni,

- płatnicy,

- lekarze.

PRAWO PODATKOWEKrajowa Informacja Skarbowa
 • Izba Administracji Skarbowej
  w Katowicach


 • Urząd Skarbowy w Zawierciuul. Damrota 25
40-022 Katowice
ul. Leśna 8
42-400 ZawiercieInfolinia:

801 055 055

22 330 0330

www.kip.gov.pl


32 207-60-00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
32 672-27-05
32 74-49-315

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.slaskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-zawierciu

poniedziałek-piątek 7.00-18.00


poniedziałek-piątek 7.00-18.00poniedziałek 7:00-18:00
wtorek - piątek 7:00 -15:00Administracja podatkowa to organy
i instytucje zajmujące się rejestracją podatników, wymiarem, kontrolą i poborem,
a także egzekucją zobowiązań podatkowych, prowadzeniem dochodzeń
w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. 

PRAWO FINANSOWE


Rzecznik Finansowy


al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa


22 33 373 25 – ws. banków
i innych podmiotów rynku kapitałowego:

poniedziałek-środa 8.00-16.00

czwartek-piątek 8.00-13.00


22 33 373 26 - ws. OFE i innych form oszczędzania emerytalnego:

poniedziałek – piątek 11.00-15.00


22 33 373 28 - ws. ubezpieczeń:

poniedziałek – piątek 8.00-18.00


www.rf.gov.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – czas oczekiwania na odpowiedź
e-mailową ok. 2 tygodni


sprawy  dotyczące banków
i innych podmiotów rynku kapitałowego:

poniedziałek-środa 8.00-16.00

czwartek-piątek 8.00-13.00


sprawy  dotyczące. OFE i innych form oszczędzania emerytalnego:

poniedziałek – piątek 11.00-15.00


sprawy  dotyczące ubezpieczeń:

poniedziałek – piątek 8.00-18.00


Wspieranie klientów w sporach
z podmiotami rynku finansowego, poprzez min. poradnictwo, interwencje,  postępowania polubowne, wsparcie w trakcie postępowania sądowego.

PRAWO PRACY

Państwowa Inspekcja Pracy
Główny Inspektorat Pracy

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach


 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

Oddział
w Zawierciu

ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa

ul. Owocowa 6-6a
40 -158 Katowice

ul. 11 Listopada 2
42-400 Zawiercie

22 391 82 15

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nieodpłatne porady prawne
w zakresie prawa pracy: poniedziałek-piątek  9.00-15.00
801 002 006
459 599 000 


31 604 12 08


32 670 83 94
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

poniedziałek-piątek 8.00-16.00


poniedziałek - piątek 07.30-15:30
Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia.

PORADY PRAWNE

Urząd Gminy w Irządzach 

42-446 Irządze 124

34 354 30 09

Czwartek 7.30 – 15.30

Konsultacje z radcą prawnym.

INNE

Rzecznik Praw Obywatelskich • Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO

w Katowicach

al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
ul. Jagiellońska 25,
40-032 Katowice

800 676 676

www.rpo.gov.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.32 72 868 00
www.rpo.gov.pl/pl/content/biuro-pełnomocnika-terenowego-w-katowicach

poniedziałki 10.00 - 18.00
wtorek - piątek 8.00 - 16.00
poniedziałek 9.00 - 15.00
środa 9.00 - 15.00
piątek 9.00 - 15.00
wtorek 10.00 - 17.00 

PUNKTY   NIEODPŁATNEJ   POMOCY   PRAWNEJ   ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
NA   TERENIE   POWIATU   ZAWIERCIAŃSKIEGO

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez adwokatów

Urząd Miejski
w Zawierciu
ul. Leśna 2

42-400 Zawiercie

Umawianie wizyt -centralny numer w powiecie: 32 450 71 22 czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego
w Zawierciu 

poniedziałek-piątek 8.00-12.00

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym
   lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • nieodpłatną mediację 
 • sporządzenie projektu pisma
  o zwolnienie od kosztów sądowych
  lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym,
w razie  potrzeby, sporządzenie wspólnie
z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego

Wjazd od strony ul. Kościelnej,

tel.  32 644 91 14

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki,
ul. Rynek 9

42-439 Żarnowiec

Umawianie wizyt -centralny numer w powiecie: 32 450 71 22 czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego
w Zawierciu 

poniedziałek-piątek 7.30-11.30

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”

Urząd Gminy Włodowice,
ul. Krakowska 26

42-421 Włodowice

Umawianie wizyt -centralny numer w powiecie: 32 450 71 22 czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego
w Zawierciu

poniedziałek-piątek 12.00-16.00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”

tel.

Urząd Miasta i Gminy Szczekociny
ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny

Umawianie wizyt -centralny numer w powiecie: 32 450 71 22 czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego
w Zawierciu 

poniedziałek, środa , czwartek 14.00 – 18.00
wtorek 13.00-17.00
piątek 9.00-13.00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez radców prawnych

Urząd Gminy,
ul. Żarnowiecka 46A
42-436 Pilica

Umawianie wizyt -centralny numer w powiecie: 32 450 71 22 czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego
w Zawierciu

poniedziałek, czwartek 8.00-12.00
wtorek, środa, piątek 10.00-14.00

Materiał finansowany ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

Comments powered by CComment

bytomski logo pelen kolor beta

Jura24 - portal internetowy miasta Zawiercie oraz powiatu zawierciańskiego. Twoje codzienne źródło informacji.

Media społecznościowe

© 2020 © Media operator - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Search